باقرخان

خورنا: دلاوری سردار اسعد بختیاری و سربازان او، همان‌هایی که در کنار بزرگانی چون باقرخان و ستارخان در برابر زورگویان داخلی و استبداد بیگانگان برای پایندگی و بالندگی ایران به پا خاستند، هنوز بر تارک تاریخ ایثار خودنمایی می‌کند. به گزارش خورنا، قوم بختیاری یکی از اقوام سرافراز و غیور کشورمان است و در طول تاریخ دلیری و شایستگی زنان…