بازی کودکان

37
خورنا: پارک بازی کودکان شهرک سازمانی سد شهید عباسپور کوشک در شهرستان اندیکا افتتاح شد. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سد و نیروگاه شهید عباسپور در حاشیه افتتاح پارک بازی کودکان شهرک سازمانی سد شهید عباسپور کوشک در شهرستان اندیکا…