بازگشت دانشجوهای ستاره دار به دانشگاه

خورنا: یکی از موضوعات مورد توجه در دانشگاههای معتبر دنیا حفظ سنت آکادمیک است. بدین معنا که اگر در دانشگاهی با قدمت چند صدساله مثلا کانت تدریس می کرده امروز همچنان سنت کانتی در آن دانشگاه حفظ شده و به این موضوع افتخار می شود. این دانشگاهها اساتید مشهور خود را به عنوان نماد آکادمیک دانشگاه…