بازگشت امام

امام خمینی
خورنا – علیرضا مخبر دزفولی آمده بود تا ناقصان ظلمت خاک را به افلاک راه نماياند، تا فرش را به عرش پيوند…