بازگشت امام

خورنا – علیرضا مخبر دزفولی آمده بود تا ناقصان ظلمت خاک را به افلاک راه نماياند، تا فرش را به عرش پيوند زند، تا از ناسوت راهي به سوي ملکوت خدا بگشايد، تا خفتگان را از گورستان غفلت برخيزاند و تا در تن مردگان روح حيات دمد. آمده بود با عبایی پر از مرحمت کبريا، و دلي به عمق و وسعت دريا و دستاني پر معجزه و توانا… آمده بود تا ناقصان ظلمت خاک را به افلاک راه نماياند، تا فرش را به عرش پيوند زند، تا از ناسوت راهي به… در ادامه بخوانید