بازنشستگی با 10 سال

خورنا: ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه در بودجه سال 92 موضوع اختصاص حقوق بازنشستگی به زنان 55 و مردان 60 سال که سابقه 10 سال پراخت حق بیمه دارند حذف شد، تصریح کرد: هم‌اکنون باهدف دایمی کردن این امر و  اختصاص مستمری بازنشستگی به افرادی که زیر 10 سال حق بیمه‌ پرداخت کرده‌اند٬ طرحی دوفوریتی…