بازنستگی زود هنگام

37
خورنا: ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه در بودجه سال 92 موضوع اختصاص حقوق بازنشستگی به زنان 55 و مردان 60 سال که سابقه 10 سال پراخت حق بیمه دارند حذف شد، تصریح کرد: هم‌اکنون باهدف…