بازرسی های هفتگی دستگاه های نظارتی،قضایی و نیروی انتظامی از کشتارگاه دام شهرستان