بازدید کارشناسان اداره کل از فعالیتهای پروژه مهر آموزش و پرورش اندیمشک

خورنا :به منظور بازدید و نظارت از فعالیتهای ستاد پروژه مهر وستاد ثبت نام آموزش و پرورش اندیمشک جهت آماده سازی مطلوب برای اول مهر و بازگشایی مدارس ،کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان روز شنبه 8 شهریور درشهرستان اندیمشک حضور یافتند. شیخی سرپرست گروه بازدیدی هدف ازاین بازدید را نظارت بر فعالیتهای پرورژه مهر وستاد ثبت نام عنوان…