بازدید کارشناسان اداره کل از فعالیتهای پروژه مهر آموزش و پرورش اندیمشک

12
خورنا :به منظور بازدید و نظارت از فعالیتهای ستاد پروژه مهر وستاد ثبت نام آموزش و پرورش اندیمشک جهت آماده سازی مطلوب برای اول مهر و بازگشایی مدارس ،کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان روز شنبه 8 شهریور…