بازدید کارشناسان اداره کل از فعالیتهای پروژه مهر آموزش و پرورش اندیمشک