بازدید معاون پرورشی و کارشناسان پرورشی اندیمشک از برنامه های اوقات فراغت تابستانی مناطق دزفول و الوار گرمسیری