بازدید معاون پرورشی و کارشناسان پرورشی اندیمشک از برنامه های اوقات فراغت تابستانی مناطق دزفول و الوار گرمسیری

خورنا : با توجه به ماموریت اداره کل آموزش و پرورش استان به منظور بررسی و ارزیابی از نحوه اجرای دستورالعملها ، آموزش و جذب دانش آموزان ، ابتکارات و خلاقیت فعالیتها ی تابستانی اوقات فراغت 93 ، معاون و کارشناسان پرورشی اندیمشک از پایگاههای تابستانی و کانونهای فرهنگی و تربیتی دزفول و الوار گرمسیری بازدید نمودند . آقای…