بازدید عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی از اندیمشک