بازدید عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی از اندیمشک

خورنا : صبح امروز محمد زاده عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از بخش های مختلف تعاون روستایی اندیمشک بازدید کرد. به گزارش اندیمشک جوان، صبح امروز محمد زاده عضو یئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به همراه هیئتی از مرکز خرید تازه تاسیس تعاون روستایی شهرستان اندیمشک بازدید کرد. با توجه به درخواست رئیس تعاون روستایی شهرستان…