بازدید جمعی از مسئولین منابع آب ترکیه از سد و نیروگاه دز اندیمشک