بازدید جمعی از مسئولین منابع آب ترکیه از سد و نیروگاه دز اندیمشک

خورنا:جمعی از مسئولین منابع آب ترکیه ، به همراه مهندس افشاری معاونت محترم بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان از تاسیسات سد و نیروگاه دز بازدید نمودند. در این بازدید کارشناسان منابع آب ترکیه ضمن بازدید از مجموعه عظیم سد و نیروگاه دز با مهندس افشاری معاونت بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب…