بازدید جمعی از مسئولین حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از یادمان های اندیمشک