بازدید بیش از 3000 نفر دانش آموز و دانشجو از سد و نیروگاه دز