بازدید از دفاتر پیشخوان دولت اندیمشک

خورنا : حمید رضا گودرزی فرماندار اندیمشک از دفاتر پیشخوان دولت بازدید کرد.وی در این بازدیدها در جریان روند ثبت نام متقاضیان هدفمندی یارانه ها قرار گرفت. گودرزی در این بازدید ها بر ضرورت خدمات رسانی مطلوب به شهروندان تاکید کرد.