بازجویی آگاهی

خورنا: وی در پاسخ به سوالی در مورد کمپ ترک اعتیاد مشروبات الکلی آن را خارج از حوزه نیروی انتظامی خواند و افزود: گرچه مصرف مشروبات الکلی و بازکردن مسائل مرتبط با آن چنان درست نیست ولی باید برای آن برنامه ریزی کرد . فرمانده نیروی انتظامی گفت: در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی درخصوص استفاده دولتی‌ها از فیس…