بازجویی آگاهی

37
خورنا: وی در پاسخ به سوالی در مورد کمپ ترک اعتیاد مشروبات الکلی آن را خارج از حوزه نیروی انتظامی خواند و افزود: گرچه مصرف مشروبات الکلی و بازکردن مسائل مرتبط با آن چنان درست نیست ولی باید برای…