بارندگی های اهواز

37
خورنا: معاون خدمات شهری شهردار اهواز گفت: شاهد بارش 27 میلیمتر باران در اهواز بودیم در حالیکه امکانات شهرداری توان دفع 18 میلیمتر را دارد. علیرضا عالی پور اظهار کرد: با توجه به قدیمی بودن شبکه…