بارش برف سنگین و بروز زلزله در روستاهای بخش شهیون دزفول