اینستاگرام

خورنا – یکی از محبوبیت مقتدایی سخن رانده و دیگری از ظلمی که مقتدایی در حق خوزستان روا داشت. این تعریف و تمجیدها گاهی از دایره اخلاق… به گزارش خورنا از شوشان؛ حمله به پیج اینستاگرام شخصیت ها و مسئولین پس از یک اتفاق ، چیز جدیدی نیست و این روزها واکنش کاربران شبکه های اجتماعی و حمله به…