ایمنی بهداشت و محیط زیست

37
خورنا: رییس اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از تهیه و انتشار پیک های ایمنی در این واحد صنعتی خبر داد . به گزارش خبرنگار خورنا از…