ایران . آمریکا

خورنا: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: تکلیف “شعار مرگ بر آمریکا” را روش دولتمردان آمریکائی در مذاکراتی که با هیأت ایرانی خواهند داشت و از طریق برخوردی که با واقعیت‌های موجود در روابطشان با ایران خواهند کرد، روشن خواهد نمود. این، چیزی نیست که صاحبان قلم و اظهارنظر کنندگان در محافل سیاسی یا صفحات روزنامه‌ها و سایت‌ها…