ایرانیان سال 88 از کشور خارج شدند

خورنا: شرق گفت وگویی با قشقاوی معاون پارلمانی وزیر امور خارجه انجام داده است. می‌فرمایید روند مهاجرت افزایش پیدا نکرده، اما ما شاهد افزایش مهاجرت بعد از حوادث انتخابات سال 88 بودیم. ممکن است به علت خروج برخی از مسیرهای غیرقانونی باشد؟ قطعا برخی از افراد پس از‌ سال 88 از کشور رفتند. اما من می‌گویم که آنها بخش‌های سیاسی جامعه…