ایتام

محمد رضا حیدری :

آمنه محتشمی-خورنا :۲ هزارو۳۱۵نفر ازمردم خیر شهرستان ماهشهر با عمل خداپسندانه خود با پرداخت ۷میلیارد و ۳۶۵میلیون و۷۳۲هزار و ۶۳۸ریال از ۵۹۳ نفر از ایتام این شهرستان حمایت نمودند. محمد رضا حیدری مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ماهشهر گفت: آمار حامیان ایتام این شهرستان در حال حاضر به۲ هزار و ۳۱۵نفر رسیده است، این حامیان۵۹۳یتیم را با واریز مبلغ ۷میلیارد…