اولین چاه نفت ایران

خورنا: سال‌ها قبل از کشف نفت به صورت صنعتی در مسجدسلیمان، مردم شمال خوزستان از نفت این منطقه به صورت سنتی بهره‌برداری می‌کردند. بامداد پنجم خرداد 1287، مردی انگلیسی به نام سرگرد آرنولد ویلسون بیرون از چادر خود در هوای آزاد خوابیده بود. یک نظامی که سال پیش از آن، از هند به خوزستان…