اولویت اول بهداشت جهانی مبارزه با بند پایان است

37
خورنا: رئیس معاونت بهداشت استان خوزستان اظهار کرد: اولویت اول بهداشت جهانی مبارزه با بند پایان است که یکی از علت های مهم انتقال بیماری های بزرگ هستند. سید سعید سیدیان  پیش از ظهر امروز در نشست خبری معاونت بهداشت…