اهوتز

خورنا دکتر بابک مختاری سال کاری مؤسسات پژوهشی را از آغاز هفته پژوهش و فناوری تا هفته پژوهش سال بعد عنوان و اظهارکرد: در سال پژوهشی گذشته از مهم‌ترین اتفاقات پارک، انتخاب آن به عنوان یکی از اعضای شورای تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان بود. کمیته تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان زیر نظر مستقیم معاونت علم و فناوری ریاست…
خورنا/ مجتبی اورکی/ اورژانس های شلوغ و مملو از جمعیت، کمبود تخت های لازم برای بستری و رسیدگی کردن به تمام مراجعین، سر و صداهای گاه و بیگاه همراهان بیماران که تلاش می کنند تا بدین سیاق توجهات بیشتری از کادر درمانی را برای رسیدگی به بیمارشان جلب کنند، پزشکان و پرستارانی که گوشی پزشکی دور گردن و سرم و…