اهواز ـ شوش

خورنا: برای دومین بار در یک ماه اخیر، گله گوسفندان در مسیر تردد ماشین‌های سنگین تلف شدند. کامیونی روبه‌روی روستای الباجی گله گوسفندان را زیر کرد که همه گوسفندان آن کشته شدند. در یک ماه گذشته نیز بیش از یک‌صد و شش راس گوسفند به دلیل تصادف در جاده ترانزیتی شوش ـ اهواز در نزدیکی روستای الجزایر بخش شاوور تلف شدند. بر…