انعقاد تفاهمنامه شهرداری بندرامام با دانشگاه اهواز