اندیکایی

خورنا: پارک بازی کودکان شهرک سازمانی سد شهید عباسپور کوشک در شهرستان اندیکا افتتاح شد. مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سد و نیروگاه شهید عباسپور در حاشیه افتتاح پارک بازی کودکان شهرک سازمانی سد شهید عباسپور کوشک در شهرستان اندیکا که با حضور جمعی از مسئولان انجام شد اظهار کرد: با توجه به محرومیت منطقه اندیکا ضرورت ساخت چنین مرکز…