اندیمشک با بهره مندی از دریاچه و سد کرخه در غرب و دریاچه و سد دز در شرق شهرستان