انجمن نجات خرمشهر

خورنا: انجمن نجات با هدف کمک به خانواده‌های اسیرشدگان در دام منافقین در شهرهای آبادان و خرمشهر افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، انجمن نجات عنوان نهادی است که توسط جمعی از اعضای نادم  منافقین به منظور نجات افرادی که هنوز در اسارت ذهنی و حتی عینی این سازمان در عراق…