انجمن صنفي كشاورزان

خورنا: رئيس انجمن صنفي كشاورزان شوش گفت: تعداد شالیکوبی های منطقه شوش کم هستند و باید افزایش یابند. عبدالرحیم رحیمی نیا اظهار کرد: سطح زیر کشت شوش حدود 14 هزار هکتار است که آمار بسیار بالاتری را نسبت به گذشته داریم. رحیمی نیا افزود: مشکل کشاورزان شوش در بحث برنج، شالیکوبی است. وی یادآور شد: کشاورزان نیاز به شالیکوبی های مدرن…