انتقال دادستان هندیجان

خورنا – ارسلان کریمی درگفتگوی اختصاصی باخبرنگارمادرشهرستان هندیجان عده ای یا افرادی درسطع شهرستان هندیجان وسطع استان مبنی برانتقال دادستان را ازطریق واتساپ وفضای مجازی اعلام نمودندکه این فردشناسایی وطبق قوانین شایعه سازی دربین افرادجامعه برخوردمی گردد ودادستان هندیجان ازمردم فهیم هندیجان خواست که مراقب فضای مجازی باشندوبه شایعات توجه نکند و تشویش اذهان عمومی راخدشه دار نکنند. …