انتقال خون گتوند

خورنا: علی رغم تبلیغات فراوان برای اهداخون واستقبال گسترده مردم نوع دوست کشورمان ازاین عمل انسانی درجهت یاری رساندن به بیماران نیازمندخون دربیمارستان های کشور،شهرستان 80 هزارنفری گتوند فاقد پایگاه انتقال خون است وهمین امرعلاوه برعدم دسترسی اهداکنندگان گتوندی مشکلاتی رابرای شهروندانی که اجبارابه دلیل بعضی ازبیماریها می بایست عمل خون گیری روی آنهاانجام شودبه وجودآورده است. یکی ازمراجعه…