انتقال آب کارون برای کشاورزی

خورنا: با وجود اینکه رئیس جمهور در سفر به خوزستان وعده داده بود هیچ آبی از کارون برای مصارف غیرشرب به استانهای دیگر منتقل نمی شود به نظر می رسد این وعده رئیس جمهور با تغییر پروژه های فعلی انتقال آب، در آستانه تحریف است. به گزارش خبرنگار مهر، «15 سال حرف علمی زدیم اما کسی جواب نداد….