انتصاب دزفول

37
خورنا: سرگرد تورج کردعلی وند به عنوان رییس جدید پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان دزفول منصوب شد. پیش از این سرگرد ˈمحمدرضا ناصر پور ˈ ریاست پلیس راهور شهرستان دزفول را برای مدت دو سال عهده…