انتصاب دزفول

خورنا: سرگرد تورج کردعلی وند به عنوان رییس جدید پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان دزفول منصوب شد. پیش از این سرگرد ˈمحمدرضا ناصر پور ˈ ریاست پلیس راهور شهرستان دزفول را برای مدت دو سال عهده دار بود. تامین نظم عبور و مرور، اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و حمل و نقل ، تامین سلامت عبور و…