انتصاب در خوزستان

37
خورنا: استاندار خوزستان در احکامی جداگانه دو مشاور دیگر خود را منصوب کرد. با حکم عبدالحسین مقتدایی، مهدی قمشی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان مشاور استاندار در امور مدیریت منابع آب و صیانت از رودخانه‌های استان…