انتصابات اخیر شهرداری اهواز

خورنا: در بیست و ششمین جلسه شورای شهر اهواز برخی اعضای شورای شهر نسبت به انتصابات اخیر در شهرداری اهواز اعتراضات شدیدی داشتند. به گزارش خبرنگار مهر، برخی اعضای شورای شهر در اعتراضات خود پا را فراتر از وظیفه نظارتی خود قرار دادند و دخالت های خود در خصوص برکناری برخی افراد را به خوبی آشکار کردند و…