انتخاب یک خوزستانی

خورنا: عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز با اشاره به انتخاب یک خوزستانی به عنوان رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: انتخاب اسماعیل ایدنی در این نهاد عالی سیاستگذاری صنفی را باید به فال نیک گرفت. نادر صاکی امروز اظهار کرد: برای نخستین بار است که یک خوزستانی بر صندلی ریاست شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور…