انتخاب روابط عمومی شبكه بهداشت اندیمشك بعنوان روابط عمومی برتر استان

خورنا :به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاهپور اهواز اقای علی اسکندری مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک به عنوان مسئول روابط عمومی برتر واحد های تابعه دانشگاه انتخاب و از ایشان با اهداءلوح سپاس وهدیه تقدیر گردید. از معیار های اصلی انتخاب ایشان می توان به موارد زیر اشاره نمود. نظارت و ارسال گزارش مر بوط به…