انتخابات مجلس اندیمشک

خورنا – هرچه به روزهای منتهی به انتخابات نزدیکتر می شویم، شاهد تبلیغات روبه گسترش نامزدها هستیم، تبلیغاتی که در آن افراد بیش از آنکه به معرفی برنامه های خود بپردازند به نقد رقبا پرداخته و گاها پارا فراتر…