انتخابات شورای شهر چهارم اهواز

37
خورنا: بنا بر اعلام فرمانداری اهواز ، اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت شده انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز به شرح زیر است: آﻗﺎی  دارﯾﻮش  آﺷﻨﺎﮔﺮ  ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﯾﺎر  آﻗﺎی  اﯾﻤﺎن  آﻗﺎﻣﻼﭘﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﺎم ﻗﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻘﺪﻋﻠﯽ  ﺧﺎﻧﻢ  ﻣﺮﯾﻢ …