امین کاویانی (قهرمان نوجوانان جهان) ،حسین نصیری، فرشاد رستمی (قهرمان جوانان آسیا)، آرمان علیزاده (قهرمان نوجوانان جهان)، سهیل کهنسال ،محمد نیازی ، عبدالمحمد پاپی، امین سوری و مسعود نعمت چکانی