امیری نسب فنی و حرفه ای آغاجاری

خورنا: رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آغاجاری گفت: ممدجویان کمیته امداد آغاجاری آموزش فنی و حرفه ای میبینند. امیری نسب رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آغاجاری در گفتگو با خبرنگار خورنا، بیان داشت: 220 مددجویان کمیته امداد امام (ره ) در بخش جولکی در دو آموزش مهارتی میبینند. وی در ادامه…
خورنا: امیری نسب از تربیت نیروی ماهر جوشکاری برق در مرکز فنی و حرفه ای آغاجاری خبر داد. امیری نسب رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان آغاجاری در گفتگو با خبرنگار خورنا بیان داشت: در این مرکز دوره تامین نیروی ماهر جوشکاری برق بر اساس استاندارهای رسمی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای آغاجاری…