امیدوارم اصول اخلاقی و منش پهلوانی در بین بازیکنان دو شاهد باشیم ،شهرآورد ایذه