امور انتظامی و امنیتی

خورنا: مشاور استاندار خوزستان در امور انتظامی و امنیتی منصوب شد. دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در حکمی دکتر علیرضا بختیارپور را به عنوان مشاور استاندار در امور انتظامی و امنیتی منصوب کرد.