امنیت شهر شوش

خورنا: وان 20 ساله ای در بیشه به دار آویخته می شود. طلاهای یک طلا فروش به سرقت می رود و سارق، فروشنده را با گلوله می کشد. پول های کشاورزی که محصول کشت خود را در دست دارد در مسیر خانه توسط افراد ناشناس به سرقت می رود و در یک صبح پاییزی همه کارمندان…