امضای تفاهم نامه ی زیست محیطی شهرهای شمالی استان خوزستان