امداد گر اندیمشکی کیف 1 میلیارد ریالی را به صاحبش بازگرداند