امتحان ریاضی

37
خورنا: همه تلاش می نمایند روز امتحان تا جایی که ذهنشان یاری می دهد به سوالات دروس امتحانی پاسخ دهند.حال چه درست باشد یا غلط باشد. از زمانی که این یاداشت را روی تویتر قرار داده ام افراد مختلفی را…