امام حسن

خورنا: «مولود سرور جوانان بهشتی رمضان» ماه رمضان، ماه مبارک است، به دلیل ضیافت الهی و نزول قرآن و لیله القدر و توفیق خودسازی و خداپرستی و خدمت‌رسانی که فرمود «قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه و الرحمه و المغفره» برکت و رحمت و مغفرت، در این ماه به تمام معنای کلمه به مردم روی آورده…